Admitere etapa a II-a

Oferta educaţională pentru anul şcolar 2021-2022
 
TEOLOGIE ORTODOXĂ - 7 locuri
 
Graficul desfăşurării sesiunii de admitere 2021
 

29 iulie 2021

înscrierea;

30 iulie 2021

vizita medicală, proba orală şi probă scrisă;

2 august 2021 

afişarea rezultatelor;

 
Notă: Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII.
Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT), această medie fiind minim 7 (șapte).
 
Pentru toții elevii care doresc să se înscrie la Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Grigorie Teologul” din Craiova, dosarul va conține următoarele documente:

1) cerere de înscriere

2) certificat de naştere

3) certificat de botez- copie

4) fişa medicală

5) adeverinţă medicală

6) anexă fişa de înscriere

7) recomandarea consiliului parohial și a preotului

8) declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de  Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte (http://www.seminarulortodoxcraiova.ro/ro/index.php/rubrica/regulament-de-ordine-interioara-2020-2021);

9) binecuvântarea chiriarhului locului(se va completa o cerere la depunerea actelor: http://mitropoliaolteniei.ro/wp-content/uploads/2019/12/Model-cerere-pentru-elevi-studenți.pdf)

10) adeverință cu mediile anuale la Religie Ortodoxă pentru clasele V-VIII.

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul“ din Craiova

©