Anunțuri
O R D I N din MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 50/19.I.2024

O R D I N din MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 50/19.I.2024

O R D I N
privind aprobarea Procedurii pentru completarea declarațiilor de interese
de către personalul didactic de predare

În temeiul prevederilor art. 169 alin. (3) și (4) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.777/DGJC din 23.11.2023 al prezentului ordin, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 69/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare, ministrul educației emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprobă Procedura pentru completarea declarațiilor de interese de către personalul didactic de predare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — În cuprinsul prezentului ordin, începând cu data reorganizării instituțiilor subordonate Ministerului Educației, denumirea „inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București” se va citi „direcția județeană de învățământ preuniversitar/Direcția Municipiului București de
Învățământ Preuniversitar”.
Art. 4. — Prezentul ordin intră în vigoare începând cu 1 februarie 2024 și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educației,
Ligia Deca